Kontrola badań

Uczestniczymy w przygotowanym z inicjatywy Organizacji Firm Badań Rynku i Opinii Programie Kontroli Jakości Pracy. Zgodnie z wymogami PKJPA przeprowadzamy kontrolę wszystkich badań. Kontrola przebiega dwutorowo:

  • Weryfikowane są wszystkie wypełnione przez ankieterów kwestionariusze.
  • Do kontroli terenowej. telefonicznej bądź face to face, kierowanych jest nie mniej, niż 10% wszystkich wywiadów.

Po zakończeniu badania odbywa się kontrola pracy ankieterów w centrali, polegająca na powtórnym kontakcie z respondentem. W czasie powtórnej rozmowy z respondentem staramy się sprawdzać rzetelność pracy ankietera oraz zebranych przez niego danych. Interesuje nas głównie poprawność doboru respondenta, jak i zastosowanych przez ankietera procedur badawczych. Wywiady budzące wątpliwości zostają usunięte z pliku danych i nie biorą udziału w obliczeniach dokonywanych dla potrzeb klienta.

W naszej firmie wszystkie badania podlegają 10% kontroli telefonicznej, bądź terenowej. Dane o ankieterach i jakości ich pracy przechowywane są w specjalnie do tego celu dedykowanej bazie danych. Pozwala to zachować wysoki poziom naszych usług i eliminować z naszej sieci nieuczciwych ankieterów.

We wszystkich badaniach realizujemy następujące techniki kontroli:

  • Bieżący nadzór nad badaniem prowadzony przez Supervisora (w badaniach central location oraz sondażach ulicznych)
  • Powtórny kontakt telefoniczny
  • Powtórny kontakt F2F
  • Podstawiony respondent
  • Merytoryczna analiza wypełnionych kwestionariuszy
  • Merytoryczna analiza dokumentacji pracy ankietera
  • Kontrola poziomu spływu dokumentacji pracy ankietera

Dodatkowo na specjalne życzenie Zleceniodawców zakres kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia może być poszerzany i modyfikowany.