Oferta

Stosujemy następujące techniki

 

Badania ilościowe

 

 • CAPI ang. Computer Assisted Personal Interviewing; badanie w którym kwestionariusz na papierze zostaje zastąpiony komputerem przenośnym, a odpowiedzi respondenta są zapisywane od razu w formie elektronicznej.
 • PAPI ang. Paper and Pencil Interviewing; wywiad przy pomocy ołówka i papieru.

 

 • CATI ang. Computer Assisted Telephone Interviewing; badanie przeprowadzone przez telefon ze wspomaganiem komputerowym; numer telefonu respondenta wybierany jest automatycznie przez komputer, pytania kwestionariusza wyświetlają się na monitorze, a zadaniem ankietera jest oczytanie ich przez telefon respondentowi i zaznaczenie jego odpowiedzi.

 

 • CAWI ang. Computer Assisted Web Interview; badanie wspomagane komputerowo przy pomocy strony WWW. Metoda, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.
 • CASI ang. Computer Assisted Interviewing; badanie CAPI, w którym respondent osobiście wypełnia kwestionariusz; rolą ankietera jest rekrutacja respondenta i pomoc respondentowi w obsłudze komputera.

 

CAPI i PAPI

1400 wyszkolonych ankieterów do badań CAPI, ok. 1000 notebooków w 30 ośrodkach koordynatorskich.

System logistyczny do zarządzania i alokacji próby, monitoringu sieci, zarządzania dojazdami i zasobami ankieterskimi.

Od 2007 roku, wszyscy nasi ankieterzy wyposażeni są w telefony komórkowe, które mogą być lokalizowane w centrum kontroli miejsca i czasu realizacji prowadzonych wywiadów.

Realizacja ok. 400 tys. wywiadów rocznie, czyli ponad 30 tys. wywiadów miesięcznie.

 

CATI 

Ściśle współpracujemy z kilkoma studiami realizującymi badania CATI.

Studio główne posiada:

Nasze główne studia CATI obejmujące łącznie ponad 230 stanowisk. Rocznie realizujemy ponad 350 tys. wywiadów.

Dziennie może zrealizować nawet 3000 wywiadów 5 minutowych.

Łącznie pracuje w nim 540 telemarketerów. Średni staż ankietera w CATI to blisko 2 lata.

Ankieterzy pracują na 3 zmiany przez 12 godzin dziennie (4-godzinne sesje od 9.00 do 21.00).

Ankieterzy spełniają wszystkie standardy PKJPA, przygotowane przez OFBOR w zakresie badań telefonicznych.

 

CAWI

Od początku istnienia firmy, zgodnie z panującymi trendami intensywnie rozwijamy badania internetowe.

Obecnie posiadamy bazę blisko 21 tys. panelistów. Baza jest w 100% sprawdzona i zweryfikowana, dzięki rekrutacji prowadzonej wyłącznie przy okazji badań CAPI i CATI.

Dzięki panelowi możemy zagwarantować:

 • bardzo szybkie terminy realizacji badań,
 • dostęp do respondentów o trudnych kryteriach rekrutacji, trudno dostępnych (np. badania B2B),
 • możliwość wykorzystania elementów multimedialnych (filmy, nagrania, zdjęcia),
 • niski koszt zrealizowania badania.

Z dotychczas przeprowadzonych testów wynika, że wiele typów badań realizowanych przez Internet daje wyniki bardzo zbieżne z wynikami uzyskiwanymi w badaniach realizowanych metodami tradycyjnymi.

 

Badania jakościowe

Badania jakościowe realizujemy w całej Polsce. W 14 miastach mamy stale współpracujące z nami ośrodki jakościowe i laboratoria badawcze. Realizujemy badania w dużych i małych miastach oraz w ośrodkach wiejskich.

Z kilku miejsc w Polsce możemy przekazywać transmisję badań na żywo przez Internet.

Obszary badawcze

 • Badania edukacyjne 

Badania edukacyjne stanowią w Polsce jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów ilości badań społecznych realizowanych metodami reprezentacyjnymi. Dotyczą funkcjonowania i efektywności systemu edukacji.

 • Badania społeczne

Badania społeczne umożliwiają diagnozę nastrojów i preferencji członków społeczeństwa. Dzięki tej wiedzy osoby odpowiedzialne za decyzje dotyczące życia publicznego, mogą je podjąć również biorąc pod uwagę opinię większości społeczeństwa.

 • Badania opinii

Badanie, którego przedmiotem są opinie i preferencje ludzi w sprawach dotyczących szeroko pojętego życia społecznego (np. integracja z UE, podatki itp.). Przykładem badania opinii publicznej są sondaże przedwyborcze.

 • Badania satysfakcji i lojalności 

Monitoring satysfakcji klientów jest przydatny przy tworzeniu i weryfikacji standardów obsługi klienta, podejmowaniu działań podnoszących lojalność klientów i innych zagadnieniach. Pozwalają na lepsze poznanie profilu przeciętnego klienta firmy, co umożliwia trafniejsze adresowanie wszelkiego rodzaju działań marketingowych. Jest jednym z narzędzi wspierających budowanie długotrwałych relacji z klientem.

 •  Badania marketingowe 

Badanie, którego przedmiotem są opinie, preferencje, postawy i zachowania respondenta odnośnie pewnych produktów, czy usług. Badaniu może podlegać zarówno świadomość respondenta w danej dziedzinie, jak i faktyczne użytkowanie.

 • Badania reklamy 

Pozwalają ocenić poziom zapamiętania reklamy, siłę komunikatu, jego związek z marką i perswazyjność. Określają też, które z fragmentów reklamy wzbudziły szczególne zainteresowanie i zaangażowanie.

 •  Badania mediów 

Badanie mające na celu określenie zasięgu terytorialnego i charakterystyki populacji odbiorców poszczególnych mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu, Outdooru. Wyznaczenie wskaźników percepcji pozwala reklamodawcom budować kampanie reklamowe w poszczególnych środkach masowego przekazu.

 • Badania Mystery Shopper (Tajemniczy Klient)

Wzmożona konkurencja na rynku sprawia, że obsługa klienta jest często tym, co najbardziej różnicuje firmę, produkt, bądź usługę w świadomości konsumenta – pozwala odnieść sukces rynkowy lub jest przyczyną porażki. Konsumenci stają się coraz bardzie wymagający, charakteryzując się przy tym mniejszą wyrozumiałością wobec uchybień, szczególnie związanych z obsługą.

Dziewięciu na dziesięciu niezadowolonych klientów nie wnosi skarg – jednak siedmiu z nich już nigdy nie powraca. Typowy, niezadowolony konsument podzieli się swym doświadczeniem z ośmioma znajomymi. Koszt pozyskania nowego klienta jest pięciokrotnie wyższy niż utrzymanie dotychczasowego, a dziewięć na dziesięć takich prób kończy się klęską

Co raz częściej kierownictwo firm wskazuje na to, że obsługa Klienta jest priorytetem, ponieważ poziom usług jest kluczowym czynnikiem odróżniającym od konkurencji, jak tez i podstawą budowania trwałych więzi, które przekładają się na wielkość sprzedaży.

Badanie ma na celu zwiększenie efektywności systemu informacyjnego, dotyczącego jakości obsługi klientów przez pracowników. Pozwala poprawić efektywność obsługi klientów oraz umożliwia racjonalne oszacowanie inwestycji przeznaczanych na szkolenia i rozwój pracowników. Mocną stroną badania jest obiektywizm – zbierane są fakty, a nie deklaracje.

 • Projekty szkoleniowe
 • Badania ewaluacyjne 

Badania mające na celu zbieranie, analizowanie i wartościowanie danych w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja może dotyczyć dokumentów, działań, procesów, osób, rezultatów itp. Ewaluacja jest procesem ciągłym, a jej wyniki służą poprawie i doskonaleniu prowadzonych działań.